STANDARDNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Zavazujeme se, že uděláme vše pro to, abychom poskytovali výkonné služby včas v souladu s dohodnutými termíny a v očekávané a dohodnuté kvalitě. Žádný z našich závazků však nelze považovat za závazek k dosažení výsledků nebo očekávání třetí strany. Nemůžeme být za žádných okolností klientem vyzváni, aby vystupovali jako třetí strana v souvislosti s jakýmkoli nárokem na náhradu škody, který vůči klientovi vznese konečný spotřebitel.

Klient se výslovně vzdává svých vlastních standardních obchodních podmínek, a to i v případě, že byly vypracovány až po těchto standardních obchodních podmínkách, pokud nebyla řešena dodatkem k těmto standardním podmínkám. Aby byla jakákoli odchylka platná, musí být předem výslovně písemně odsouhlasena.

Naše faktury jsou splatné do 21 dnů, pokud není na faktuře nebo objednávce uvedena jiná lhůta splatnosti. V případě nezaplacení do data splatnosti si vyhrazujeme právo požadovat pevný úrok ve výši 6 % / rok ze zbývající dlužné částky. V případě pozdní platby budeme oprávněni pozastavit poskytování jakýchkoli služeb bez předchozího upozornění.

Pokud platba zůstane neuhrazena déle než šedesát (60) dní po datu splatnosti, vyhrazujeme si právo využít služeb společnosti pro vymáhání pohledávek. Veškeré náklady na právní zastoupení hradí klient.

Veškeré smluvní vztahy se řídí výhradně právem České republiky.